Informacja

Producenci

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM PATATAJEK.PL

Definicje:

Sprzedawca to firma Maciej Zdeb z siedzibą w Poznaniu na os. Przyjaźni 24/48 o numerze NIP 6172166221 REGON 302266218.

Klient to osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 13 lat (zgodnie z Kodeksem Cywilnym, art.11-24), a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Sklep to sklep internetowy Patatajek.pl, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://www.patatajek.pl

Towar, Produkt to wszystkie artykuły oferowane do sprzedaży detalicznej w Sklepie www.patatajek.pl

Cena to wartość oferowanego towaru/produktu umieszczona przy każdym z nich na stronie internetowej www.patatajek.pl. Ceny podane są w złotych polskich, są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Podane ceny produktów nie uwzględniają kosztów dostawy, która jest kalkulowana w momencie składania zamówienia.

Dostawca to firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą.

Koszt Dostawy/Wysyłki to koszt związany z dostarczeniem towaru zamówionego przez Klienta między Sklepem, a miejscem wskazanym przez Klienta.

Zamówienie to dyspozycja zakupu towaru/produktu złożona w Sklepie przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Postanowienia ogólne

Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Patatajek.pl działającym pod adresem http://www.patatajek.pl. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego Sklepu ma Sprzedawca firma Maciej Zdeb z siedzibą w Poznaniu 61-686 na os. Przyjaźni 24/48.

Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych (chyba, że w opisie produktu postanowiono inaczej), a także zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polskim rynku.

Złożone zamówienie stanowi umowę kupna-sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość produktów. Realizacja zamówień po cenach promocyjnych realizowana jest według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania produktów promocyjnych Sklep zastrzega sobie możliwość korekty zamówienia o brakujące produkty bądź anulowania zamówienia w przypadku braku towaru i zwrotu zapłaty klientowi, jesli płatność została uiszczona.

W przypadku wystąpienia technicznych błędów na stronach Sklepu (takich jak np. błędnie wyświetlana dostępność Towaru) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia. W takiej sytuacji, jeśli płatność została przez Kupujacego uiszczona zostanie mu ona niezwłocznie zwrócona bez żadnych potrąceń i dodatkowych kosztów.

W przypadku, kiedy płatność nie zostanie uregulowana w ciągu 7 dni od momentu złożenia zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.

Rejestracja i składanie zamówień

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

Złożenie zamówienia przez Klienta jest możliwe po wypełnieniu w sposób prawidłowy formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej sklepu. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie wybierając produkt, którym jest zainteresowany, przy pomocy opcji ”Dodaj do koszyka”, a następnie w koszyku wskazuje na wybraną metodę płatności i dostawy zamówienia.

Istnieje możliwość dokonania zakupów jednorazowych bez rejestracji. Forma ta uniemożliwia skorzystanie z przywilejów przeznaczonych dla stałych Klientów, takich jak specjalne rabaty i akcje promocyjne.

Jeżeli Klient życzy sobie otrzymać fakturę VAT, dane wymagane do wystawienia faktury VAT powinien podać podczas składania zamówienia na stronie internetowej Sklepu.

Rejestracja na stronie internetowej Sklepu jest jednorazowa. Przy dokonywaniu kolejnych zakupów w Sklepie wystarczy zalogować się do swojego konta wprowadzając ustalone wcześniej przez Klienta login i hasło.

Wszystkie dane przekazywane przez Klienta maja charakter poufny i służą jedynie do sprawnej realizacji składanego zamówienia.

Aktualizacji danych można dokonać przy wykorzystaniu ustalonego wcześniej login i hasła.
Odpowiedzialność za brak aktualizacji ponosi Klient.

Składając zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin.

Cena

Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT według obowiązującej stawki). Podane ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki. Klient otrzyma informację o kosztach przesyłki w trakcie składania zamówienia, zanim dokona płatności.

Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili składania zamówienia przez Klienta.

Nasze produkty wysyłamy wraz z potwierdzeniem dokonania zakupu przez Klienta w postaci faktury VAT. Klient powinien podczas składania zamówienia podać niezbędne do tego dane.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, do wprowadzania nowych produktów, wycofywania części produktów, a także do prowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

Formy płatności

Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
Przelew bankowy lub wpłata na konto Sprzedawcy, a także szybkie płatności PayU.
Na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:
Imię i nazwisko Klienta
Numer zamówienia
Należności należy przesłać na rachunek bankowy w Nest Bank:
84 1870 1045 2078 1051 8936 0001
Maciej Zdeb, 61-686 Poznań, os. Przyjaźni 24/48

Realizacja zamówień

Wszystkie zamówienia dotyczące produktów dostępnych w magazynie na terenie kraju realizowane są w ciągu 2-3 dni roboczych od momentu ich potwierdzenia (zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy). Do tego czasu nie wlicza się sobót, niedziel, a także innych dni ustawowo wolnych od pracy. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby przesyłka dotarła do Klienta w jak najkrótszym czasie i na ogół czas ten nie przekracza 2-3 dni roboczych. Tylko w wyjątkowych, niezwykle rzadkich sytuacjach, o których Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo, czas ten może być dłuższy niż 3 dni. W przypadku towarów nie znajdujących się w magazynie, czas realizacji jest wskazany na stronie produktu.

Zamówienia realizujemy za pomocą dostawcy: firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

Informacja o cenie i formie dostarczenia produktu podane są na stronie internetowej Sklepu.

Sprzedawca zrealizuje zamówienie - w przypadku przesyłki kurierskiej dostarczając ją do Klienta za pośrednictwem kuriera w dni robocze w godz. 09:00 - 19:00.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu, przesyłki wynikające z przyczyn przez siebie niezawinionych, w szczególności w przypadku błędnie wypełnionych przez Klienta danych dostawy, czy wskutek działania siły wyższej chyba, że odpowiedzialność taka wynika z przepisów prawa.

W przypadku zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej sklepu, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta, podając jednocześnie przewidywany termin realizacji zamówienia. W takim wypadku Klient ma prawo do wycofania zamówienia i otrzymania zwrotu uregulowanych płatności bez dodatkowych kosztów i potrąceń.

Aby dostawca mógł dostarczyć przesyłkę pod wskazany adres, wymagana jest obecność Klienta pod tym adresem. W celu sprawnej realizacji dostawy kurierskiej należy podać numer telefonu kontaktowego, na który może się z Klientem skontaktować kurier dostarczający przesyłkę.

Wszystkie przesyłki są kontrolowane przez Sprzedawcę i pakowane w bezpieczne opakowania zabezpieczające przed uszkodzeniem. Jeżeli jednak zdarzy się, że przesyłka dotrze do Klienta uszkodzona, Klient powinien odmówić jej przyjęcia podajac jako przyczynę uszkodzenie przesyłki, a następnie skontaktować się ze Sprzedawcą.

Zwroty

Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 (czternastu) dni od wydania Klientowi Towaru.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem drogą elektroniczną lub pisemnie na następujący adres Sprzedawcy:

Maciej Zdeb, 61-686 Poznań, os. Przyjaźni 24/48

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.

Towar powinien być zwrócony na adres: Maciej Zdeb, 61-686 Poznań, os. Przyjaźni 24/48.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Reklamacje

W przypadku stwierdzenia wad produktu, jego uszkodzeń powstałych podczas transportu lub niezgodności towaru z towarem zawartym w złożonym zamówieniu Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji towaru zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz. U. z 2002r. Nr.141, poz. 1176 z zm.).

Klient ma prawo złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny) drogą elektroniczną lub pisemnie. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne.

Zgłaszając reklamację każdy Klient jest zobowiązany do przesłania reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i formularzem reklamacji (gdzie należy podać dane zamawiającego, numer zamówienia oraz opisać reklamowaną wadę) na adres: Maciej Zdeb, 61-686 Poznań, os. Przyjaźni 24/48.
Klient powinien podać w formularzu dane umożliwiające bezpośredni kontakt np. numer telefonu i/lub adres e-mailowy.

W przypadku reklamacji uzasadnionej np. wad wynikających z winy producenta produkt podlega naprawie lub jeśli naprawa jest niemożliwa, wówczas podlega on wymianie na nowy i jest dostarczony do Klienta na koszt Sprzedawcy.

Reklamacja będzie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. W razie pojawienia się konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 21 dni kalendarzowych.

Gwarancji nie podlegają: uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas użytkowania produktu, ślady naturalnego zużycia, zabrudzenia, wszelkie uszkodzenia wynikłe wskutek niewłaściwego użytkowania, a także drobne różnice w strukturze i kolorze skóry wynikające z jej naturalnych właściwości.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprawidłowego użytkowania zakupionego towaru.

Newsletter

Jeżeli chcielibyście Państwo otrzymywać e-maile z informacjami o nowych produktach, akcjach promocyjnych i innych ciekawych wydarzeniach bardzo prosimy o zapisanie się do Newslettera podając swój adres e-mailowy. Z Newslettera można zrezygnować klikając odpowiednią opcję w każdej z otrzymanych od nas wiadomości.

Dane osobowe   

 
    Kto przetwarza Twoje dane
    Administratorem Twoich danych osobowych jest firma  Maciej Zdeb z siedzibą w Poznaniu

    Cel przetwarzania danych
    Głównym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe to zawarcie umowy. My chcemy sprzedać nasze produkty, a Ty chcesz je kupić. 

    Dane osobowe wszystkich osób korzystających z sklepu patatajek.pl  przetwarzane są również przez Administratora:

 1. w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w sklepie - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu obsługi reklamacji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 3. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
 5. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej, kontekstowej,  kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, będziemy wysyłać do Ciebie wiadomości, zawierające informacje o dostępnych promocjach, wydarzeniach, konkursach i bonusach. Jeżeli podałeś dane inne niż adres mailowy, to będziemy mogli spersonalizować oferty i wiadomości specjalnie dla Ciebie. Dzięki temu będziesz otrzymywać informacje odpowiadające Twoim zainteresowaniom i preferencjom
  Podstawa przetwarzania

    Dane, które podajesz rejestrując się w naszym serwisie, a które są niezbędne dla realizacji wysyłki przetwarzamy na podstawie umowy. Musimy znać Twoje        imię, nazwisko i adres abyśmy mogli przesłać paczkę oraz co najmniej maila byś mógł się zarejestrować w naszym serwisie a my byśmy mogli się z Tobą            skontaktować.

    Dane, które podajesz dobrowolnie dla celów marketingowych, są przez nas przetwarzane na podstawie Twojej zgody, która w każdej chwili może zostać              cofnięta.

    Jak długo przechowujemy Twoje dane?
    Dopóki jesteś z nami, Twoje dane są przez nas przetwarzane . Dodatkowo, Gdy usuniesz konto , Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki        wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych      roszczeń

    Twoje prawa:

 • masz prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę. Nie będzie to miało negatywnych konsekwencji. Po prostu przestaniemy przesyłać do Ciebie nasze wiadomości marketingowe. Cofnięcie zgody pozostaje oczywiście bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, jeszcze na podstawie zgody. Jeżeli chcesz cofnąć zgodę, edytuj swoje dane w profilu lub napisz do nas.
 • masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych;
 • masz prawo sprostować swoje dane osobowe a nawet je usunąć. Usunięcie danych, które są niezbędne do świadczenia usługi jest równoznaczne z usunięciem konta z serwisu.
 • masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz żądać ograniczenia tego przetwarzania;
 • względem danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda, masz prawo żądać ich przeniesienia
 • kontakt: sklep@patatajek.pl

Postanowienia końcowe

Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Prawa Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy.

Za skutki wynikłe z niezgodnego z Regulaminem dokonania zamówienia przez Klienta, a w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

Zgodnie z obowiązującym prawem odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klientów jest ograniczona do strat i nie obejmuje utraconych korzyści, oraz nie może przekroczyć wysokości zapłaconej przez Klienta ceny.

Dokonując rejestracji w Sklepie Klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu wyłącznie w celu realizacji zamówienia w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z zm.)

Klient dokonujący zakupu w Sklepie internetowym www.patatajek.pl wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail oraz na przetwarzanie przez Sklep internetowy www.patatajek.pl danych osobowych Klienta w celu przesyłania mu wiadomości drogą elektroniczną pozwalających na sprawne przeprowadzenie procesu zamówienia (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.)

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia związane z funkcjonowaniem Sklepu należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@patatajek.pl

Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie www.patatajek.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś zarejestrowani Klienci zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

W razie, gdy zarejestrowany Klient, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

W sprawach nieregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeks Cywilny.